גיליון 5513 עמוד 1 מתאריך 04/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בניסן התשס״ו    5513    4 באפריל 2006

עמוד

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 2440

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 2440

מינוי חבר לוועדות שחרורים (קציבה) לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2440

מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2440

הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 2440

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים

מיוחדים(לפי תקנות הביטוח הלאומי)(ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה).... 2440

מינוי מפקחים לפי חוק שמירת הסביבה החופית......... 2441

הסמכה לפי חוק שמירת הסביבה החופית...................... 2441

עמוד

ביטול ותיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות

ציבור ..................................................................................... 2441

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........ 2443

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2444

הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול

בנקאי תקין.......................................................................... 2444

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 2444

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד    28.2.2006......... 2444

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2006...... 2446

הודעת ביטול............................................................................. 2450

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 2450

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2451

הודעות מאת הציבור................................................................ 2453

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 2462