גיליון 5515 עמוד 1 מתאריך 05/04/2006



רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בניסן התשס״ו    5515    5 באפריל 2006

עמוד


עמוד

צו הגנה לסמלי הוועד הישראלי לאונסקו....................... 2470

מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים (גביה)..... 2471

אישור מעביד לפי חוק הביטוח הלאומי.......................... 2471

מינוי נציגת שר התשתיות הלאומיות וממלאי מקומה

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................. 2472

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה.................................................. 2472

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון בעלי הכשרה מקצועית בעניני שיכון ובניה במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 2472

מינוי חברים לוועדות שחרורים............................................ 2472

הודעה בדבר פתיחת שטח לחיפושי נפט ולהפקתו 2472

הודעה בדבר הוראה לעריכת תכנית מיתאר ארצית 2472

הסמכה לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).. 2472 מינוי שופטת ראשית לפי חוק בית הדין לעבודה.......... 2472