גיליון 5516 עמוד 1 מתאריך 06/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בניסן התשס״ו    5516    6 באפריל 2006

עמוד

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 2474

הודעה על מינוי חברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים................................................................... 2474

הודעה על מינוי זמני של רשם המפלגות......................... 2474

הודעה על מינוי זמני של רשם המשכונות...................... 2474

מינוי זמני של רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי

מידע על עוסקים.............................................................. 2474

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 2474

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2475

מינוי נציג שר האוצר וממלא מקומו במועצה הארצית

לתכנון ולבניה................................................................... 2475

הודעה על מינוי וביטול מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה).................................................................. 2475

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 2475

עמוד

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)................................................................ 2475

הודעה על מינוי פקיד גביה לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 2476

הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי........................... 2476

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 2476

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 2477

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2477

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2477

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 2478

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................ 2495

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................... 2496