גיליון 5516 עמוד 4 מתאריך 06/04/2006מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ׳׳ד-984וי, ייכללו הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן, ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים:

פרופ' אלן ברבי, ת׳׳ז XXXXX114 ד׳׳ר נתנאל מאושר, ת׳׳ז XXXXX987 פרופ' פרנציסקו שלפר, ת״ז 68585363 ד׳׳ר נווה טוב, ת״ז 58119348 ד׳׳ר מרק דוברוסין, ת״ז 304364656 ו' באדר התשס״ו(6 במרס 2006) (חמ 3-614)

אהוד אולמרט ממלא מקום ראש הממשלה

_    וממלא מקום שר הרווחה

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 1377.

הודעה על מינוי פקיד גביה

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 367(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995וו, אני מודיע כי מיניתי את המפורטים להלן לפקידי גביה, לענין פקודת המסים (גביה)2:

איריס אבי, ת״ז 033400763 קרן כהן, ת״ז 034520239 רחל תמרי, ת׳׳ז XXXXXX610 אלינה משה, ת״ז 304693104 שימרית כהן, ת״ז 037307006 רחל צינקין, ת״ז 024498583 הילה תשובה, ת״ז 036253250 בטי כהן, ת״ז 024816258 מאירה גזית, ת׳׳ז XXXXXX387 ליאת לביא, ת״ז 034774166 שחר ימיני, ת״ז 023865066 מאיה חאשה, ת״ז 027429661 לבנה רפאלי, ת״ז 057046641 יפה באבאי, ת״ז 055342752 תמר דלאל, ת״ז 050615772 ורדה שיקוה, ת׳׳ז XXXXXX011 רויטל חרזי, ת״ז 059063875 שרונה מאור, ת׳׳ז XXXXXX057 ליאורה ממסוטלוב, ת״ז 011654084 חיה ביטרמן, ת״ז 057291049 תהילה חיאק, ת״ז 058806886 פנינה דיפני, ת״ז 058773599 חיה גרינברג, ת״ז 032828998 יעל מימון, ת״ז 024974198 מיכל אדרי, ת״ז 033888058

י ס״ח התשנ״ה, עמ' 207. 2 חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374.

רויטל נהרי, ת״ז 028459428 ורדית שלם, ת״ז 031918857 אביבה אברה, ת׳׳ז XXXXXX129 רונית קהן-שגב, ת״ז 034032995 עביר חטיב, ת״ז 028242856 חדוה מימון, ת״ז 055081301 טלי דיין, ת״ז 029688017 שמחי אברהם, ת״ז 005148267 חגית חורש, ת״ז 032303489 ו' באדר התשס׳׳ו(6 במרס 2006) (חמ 3-229)

אהוד אולמרט ממלא מקום ראש הממשלה וממלא מקום שר הרווחה

הסמכה

לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ”ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב) לחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-988וו (להלן - החוק), אני מסמיך את עובד הרשות לפיקוח חקלאי, גד פחימה, ת׳׳ז XXXXX603, אשר מונה בידי מועצת הרשות, לשמש מפקח, לערוך חקירות לשם ביצוע הפיקוח החקלאי לפי החוק.

תוקפה של הסמכה זו עד יום כ׳׳ב בטבת התשס׳׳ח (31 בדצמבר 2007) וכל עוד מקבל ההסמכה משמש במשרתו האמורה.

כ׳׳ב באדר התשס׳׳ו(22 במרס 2006)

(חמ 3-2602)

גדעון עזרא

_    השר לביטחון הפנים

י ס״ח התשמ״ח, עמ' 106.

הסמכה

לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-ו96ו ולפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-ו96ו2, וסעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-31963, אני מסמיך את עובדת משרד האוצר, אורנה דניאל, ת׳׳ז 022310379, שהיא פקידת שומה המועסקת בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או לשם גילוין, ולצורך כך תהיה רשאית להשתמש בסמכויות שבאותם חיקוקים.

תוקפה של הסמכה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007) וכל עוד מקבלת ההסמכה משמשת בתפקידה.

כ״ב באדר התשס״ו (22 במרס 2006) (חמ 3-2521)

גדעון עזרא

_    השר לביטחון הפנים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2    ס״ח התשכ״א, עמ' 100; התשכ״ד, עמ' 91.

3    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ט, עמ' 130.

ילקוט הפרסומים 5516, ח' בניסן התשס״ו, 6.4.2006 2476

1