גיליון 5517 עמוד 1 מתאריך 06/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בניסן התשס״ו    5517    6 באפריל 2006

עמוד    עמוד

הסמכות לפי חוק החומרים המסוכנים, לפי חוק    רשימת    היתרים לסמן מצרכים בתו    תקן............................ 2501

המים, חוק למניעת מפגעים וחוק רישוי עסקים.. 2498    הודעה    על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן...... 2503

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים    הודעה    על מיזוג חברות........................................................... 2505

המסוכנים, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק    הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....... 2506

רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון............................ 2499    הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 2508

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל    הודעה    בדבר אבידות שלא נתבעו...................................... 2510

לפי חוק הספקת החשמל............................................... 2499    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2510