גיליון 5518 עמוד 1 מתאריך 10/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בניסן התשס״ו    5518    10 באפריל 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז...................................................................................... 2514

הודעה על הארכת מינוין של ממלאות מקום מנהלים

כלליים.................................................................................. 2514

הודעה בדבר גמר כהונתם של דיינים................................ 2514

מינוי חברים נוספים לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 2514

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 2515

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה לפי פקודת

המסים (גביה)..................................................................... 2515

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים.................................... 2515

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים................................ 2517

הודעה על החלפת יושב ראש ועדת ערר לפי חוק

פיקוח על בתי ספר.......................................................... 2518

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק

הפסיכולוגים..................................................................... 2518

הודעה על ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי.................. 2518

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער................................................. 2518

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית רעננה.......... 2518

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 2518

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 2519

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 2522

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..... 2524

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום..................................................................... 2524

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה לפי חוק הרשויות

המקומיות(ערר על קביעת ארנונה כללית)........... 2525

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2525

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2538

הודעות מאת הציבור................................................................ 2540

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 2546