גיליון 5518 עמוד 13 מתאריך 10/04/2006משרד הפנים: www.moin.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני(בעמוד השער). י׳׳ט באדר התשס׳׳ו(19 במרס 2006)

(חמ 3-697)

אוסקר אבורזק

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל׳׳ו-1976י, מינתה מועצת עיריית רמלה בישיבתה מיום ח' באדר התשס׳׳ו (8 במרס 2006), את נירית טננבאום, למנהלת ארנונה לענין החוק האמור.

כ׳׳ז באדר התשס׳׳ו(27 במרס 2006)

(חמ 3-265)

יואל לביא

_    ראש עיריית רמלה

י ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965י, בדבר אישור תכניות אלה: (י) ”תכנית מיתאר מקומית מס' 6784/א”, שינוי לתכניות 5/22/2, 6784.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נוה יעקב, רח' הרב פניז׳ל 3, השטח שבין קואורדינטות אורך 223.300-223.210 לבין קואורדינטות רוחב 638.853 - 638.964;

גוש 30647, חלקה 13 במלואה.

עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי בעבור תוספת אגף בחזית צפונית של בנין קיים לשם הרחבת יח׳׳ד קיימות בכל הקומות; ב) קביעת בינוי בעבור תוספת בקומת מרתף במפלס 2.89- לשם הרחבת הדירה שמעל; ג) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;

ד) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 81 מ”ר שטחים עיקריים; ה) קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

7.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס׳׳ו, עמ' 219.

(2) ”תכנית מיתאר מקומית מס' 7509/א”, שינוי לתכניות 5053, במ/5053/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, השטח הידוע כהר חומה שבדרום מזרח ירושלים על גבול השיפוט הדרומי של העיר: שטח מדרום לשכ' צור באהר לקיבוץ רמת רחל, השטח שבין קואורדינטות אורך 170.500172.000 לבין קואורדינטות רוחב 126.500-124.500; חלקי גוש 30293.

עיקרי הוראות התכנית: א) תיקון טעויות סופר בתכנית 7509: 1) בטבלת זכויות ומגבלות בניה למגורים בסעיף 14, במגרשים מס' 216, 230, 241, 244, 250; 2) בטבלת זכויות ומגבלות בניה למבני ציבור בסעיף 18 במגרש מס' 535;

3) בטבלת זכויות ומגבלות בניה למוסדות בסעיף מס' 19 במגרש מס' 602; ב) שינוי הוראות כלליות בתכנית 7509 בסעיף מס' 9, הוראות ט, י, יא, בדבר הסדרי תנועה, תכנון, הפקדת תב”ע וביצוע כביש גישה נוסף על הדרך העירונית הקיימת (לכיוון מערב), כתנאי למתן היתרי בניה ואכלוס.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

24.6.2005    ובילקוט הפרסומים 5419, התשס”ה, עמ' 3527.

(3)    ”תכנית מיתאר מקומית מס' 7616”, שינוי לתכנית במ/3456/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' שועפט, השטח ממערב לדרך רמאללה, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.575-221.400 ובין קואורדינטות רוחב 635.030635.800; גוש 30555, חלקות 20-17 במלואן, ח”ח 22, 23.

עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בתחום מתחם מס' 29 לאיחוד וחלוקה מחדש שנקבע בתכנית במ/3456א;

ב)    שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי הפירוט הזה: שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים 2, לשטח ציבורי פתוח ולדרך; ג) קביעת אחוזי הבניה המותרים, מספר הקומות המרבי, גובה הבניה המרבי המותר, קווי הבנין המרביים המותרים ומספר יחידות הדיור המרבי בכל אחד משטחי המגרשים החדשים המיועדים לבניה; ד) קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח;

ה) התוויית דרכים חדשות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

22.5.2005    ובילקוט הפרסומים 5397, התשס”ה, עמ' 2670.

(4)    ”תכנית מיתאר מקומית מס' 8732”, שינוי לתכנית 2317. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רח' בית צפפה, 150 מ' (קו אווירי) מזרחית לכביש 4 ו-300 מ' צפונית לכניסת בית צפפה הדרומית (תנתור) ו-250 מ' (קו אווירי) מערבית לשכונה העתידית גבעת המטוס, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.575-219.525 לבין קואורדינטות רוחב 627.000-626.950; גוש 4, חלקה 96 במלואה.

עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 2; ב) קביעת הבינויים האלה בשטח:

1) בקומת מרתף (מפלס 2.75-) - תוספת בניה וחפירת שטח מילוי לשם יצירת שטח למחסנים; 2) בקומת מרתף (מפלס 4.50-) - תוספת בניה לשם הרחבת שטחי שירות;

3) תוספת בניה בקומות קרקע וא' לשם הרחבת יח”ד קיימות; 4) תוספת קומה ב' לשם יצירת שתי יח”ד חדשות;

5) קירוי חניה בחזית הבנין המזרחית ברעפים, כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;

ג)    קביעת קווי בנין חדשים לבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בחלקה וקביעתם ל-983.7 מ”ר ומתוכם 872.6 מ”ר שטחים עיקריים ו-י.ייי מ”ר שטחי שירות;

2525 ילקוט הפרסומים 5518, י”ב בניסן התשס׳׳ו, 10.4.2006