גיליון 5518 עמוד 2 מתאריך 10/04/2006הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת השירות, קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, למשרת רשם התאגידים במשרד המשפטים, בתנאי שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2541, מיום כ׳׳ג בתשרי התשס׳׳ג (29 בספטמבר 2002), כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי2, שהרכבה יהיה כדלקמן:

-    המנהל הכללי של משרד המשפטים או נציגו - יושב ראש;

-    נציב שירות המדינה או נציגו;

-    עובד מדינה בכיר הבקיא בתחום התאגידים, שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים;

-    איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחומי המשרה שימנה המנהל הכללי של משרד המשפטים, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;

-    נציג ציבור בעל ידע והיכרות באחד או יותר מתחומי הפעילות של המשרה הנדונה, שימנה המנהל הכללי של משרד המשפטים בהסכמת נציב שירות המדינה.

י׳׳ט באדר התשס׳׳ו(19 במרס 2006)

(חמ 3-274)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2 י”פ התשס׳׳ג, עמ' 400 ועמ' 712.

הודעה על הארכת מינוין של ממלאות מקום מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, החליטה הממשלה להאריך את מינוין של ממלאות מקום המנהלים הכללים כמפורט להלן:

(1)    מינה טייכר - ממלאת מקום המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה, לתקופה של חודשיים שמיום ג' בניסן התשס׳׳ו (1 באפריל 2006) עד יום ד' בסיון התשס׳׳ו (31 במאי 2006), או עד למינוי מנהל של קבע, לפי המוקדם מביניהם.

(2)    עמירה חיים - ממלאת מקום המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט, לתקופה של 3 חודשים שמיום י”א באדר התשס׳׳ו (11 במרס 2006) עד יום י׳׳ד בסיון התשס׳׳ו(10 ביוני 2006), או עד למינוי מנהל של קבע, לפי המוקדם מביניהם.

כ׳׳ט באדר התשס׳׳ו(29 במרס 2006) (חמ 3-56)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י (להלן - החוק), אני מודיעה על גמר כהונתו של הרב אליהו עצור, ראש אבות בית הדין הרבני האזורי בירושלים, ביום א' בניסן התשס׳׳ו(30 במרס 2006), עקב פרישתו לגמלאות. כ׳׳ז באדר התשס׳׳ו(27 במרס 2006) (חמ 3-403)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י (להלן - החוק), אני מודיעה על גמר כהונתו של הרב שמואל פלדמן, אב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, ביום י”א באדר התשס׳׳ו(11 במרס 2006), עקב פרישתו לגמלאות.

כ׳׳ז באדר התשס׳׳ו(27 במרס 2006)

(חמ 3-403)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

מינוי חברים נוספים לוועדות ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962י (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ולפי המלצת שר הפנים, אני ממנה חברים נוספים לוועדות ערר לפי החוק, כמפורט להלן:

במחוז תל אביב:

יעקב יוסף מושקוביץ, ת׳׳ז XXXXX948 פסייה פריידין, ת׳׳ז XXXXXX008 ארנונה אייש, ת׳׳ז XXXXXX158 במחוז חיפה:

דן דודיוק, ת׳׳ז XXXXX246 תוקף המינויים לשלוש שנים.

כ׳׳ט באדר התשס׳׳ו(29 במרס 2006) (חמ 3-810)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

ילקוט הפרסומים 5340, כ' בחשון התשס׳׳ה, 4.11.2004 2514