גיליון 5520 עמוד 1 מתאריך 24/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בניסן התשס״ו    5520    24 באפריל 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חבר לוועד הפועל של מכון התקנים... 2596

מינוי ממונה למועצה הדתית ראש העין............................. 2596

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה................................... 2596

הודעה על מינוי מנהל כללי למועצה להשכלה

גבוהה...................................................................................... 2596

הודעה על מינוי לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות............ 2596

הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לענין גמלת

ניידות...................................................................................... 2597

הסמכת קצינים מוסמכים לפי חוק הרשויות המקומיות

(הסדרת השמירה)............................................................... 2597

מינוי נשיא בית הדין למשמעת לפי חוק המשטרה (דין

משמעתי, קבילות שוטרים והוראות    שונות)............ 2597

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית הדין לעבודה .......... 2597

הודעה בדבר קביעת טפסים לענין סעיף 18א לחוק ולענין ביצוע השקעות במפעל מוטב לפי חוק לעידוד

השקעות הון ....................................................................... 2597

תיקון טעות בהכרזה על אזורים נגועים במחלת

הניוקסל .................................................................................. 2598

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................... 2598

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 2598

הודעות מאת הציבור................................................................... 2605