גיליון 5521 עמוד 1 מתאריך 26/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״חבניסןהתשס״ו    521 5    26 באפריל 2006

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות(שנרשמו עד 31 במאי 2005) בדבר -

רישום שותפויות...................................................................2612

הצטרפות שותף..................................................................... 2627

פרישת שותף...................................................................... 2958