גיליון 5522 עמוד 2 מתאריך 26/04/2006הודעה על מינוי למועצה למוצרי פרי הדר

לפי חוק המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא), התשל”ג-1973

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא), התשל׳׳ג-1973י, ובהתאם לסעיף 37 לחוק האמור ולסעיף 1 לצו המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא)(כינון מועצה למוצרי פרי הדר), התשל׳׳ו-21975, מיניתי היום את שולי שגב, ת׳׳ז XXXXX201, להיות חליף של נציג היצרנים במועצה למוצרי פרי הדר, לתקופה של שלוש שנים.

כ׳׳ז באדר התשס׳׳ו(27 במרס 2006)

(חמ 3-1666)

אהוד אולמרט

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 292. 2 ק׳׳ת התשל׳׳ו, עמ' 6.

מינוי מועצת הפסיכולוגים

לפי חוק הפסיכולוגים, התשל”ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק הפסיכולוגים, התשל׳׳ז-1977', אני ממנה את חברי מועצת הפסיכולוגים כדלקמן:

ד׳׳ר שלמה לקס, ת׳׳ז XXXXXX498 - יושב ראש נציג האוצר:

יובל פרידמן, ת׳׳ז XXXXXX640 נציג שר הביטחון:

אייל אפרתי, ת׳׳ז XXXXXX502 נציגי שר הבריאות:

ד׳׳ר דורית מעוז, ת׳׳ז XXXXXX685 ד׳׳ר דנה מרגלית, ת׳׳ז XXXXXX562 אורי שוחט, ת׳׳ז XXXXXX343 נציגי שר החינוך והתרבות: ראובן אש, ת׳׳ז XXXXX238 ד׳׳ר גילה מצליח ליברמן, ת׳׳ז XXXXXX854 חיה רביב, ת׳׳ז XXXXXX943 נציג שר העבודה:

זהבה רוקח קורן, ת׳׳ז XXXXXX859 נציגי שר הפנים:

אריה אבנרי, ת׳׳ז XXXXXX219 ד׳׳ר יזהר אילון, ת׳׳ז XXXXXX210 מיכל גולדשטיין, ת׳׳ז XXXXXX924 נציג שר הקליטה:

אופיר ורה, ת׳׳ז XXXXXX963 נציג שר הרווחה:

ד׳׳ר שלמה אלישר, ת׳׳ז XXXXXX901 נציגי המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה:

אוניברסיטת באר שבע - פרופ' אבישי הניג, ת׳׳ז XXXXXX002 אוניברסיטת בר אילן - פרופ' שלמה קרביץ, ת׳׳ז XXXXXX379

י ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 857.

אוניברסיטת ירושלים - פרופ' יונתה לוי, ת׳׳ז XXXXXX223 אוניברסיטת תל אביב - פרופ' דב שמוטקין, ת׳׳ז XXXXXX638 נציגי הסתדרות הפסיכולוגים: זאב אטרה, ת׳׳ז XXXXXX932 ליאורה ברק, ת׳׳ז XXXXXX323 יפה גבעוני, ת׳׳ז XXXXXX736 ד׳׳ר רבקה דוידוביץ-אפשטיין, ת׳׳ז XXXXXX566 ציפי חייקין, ת׳׳ז XXXXXX739 צילה טנא, ת׳׳ז XXXXXX787 פרופ' שמואל להד, ת׳׳ז XXXXXX791 יהודית רוכברג, ת׳׳ז XXXXXX206 כ״ד בכסלו התשס׳׳ו(25 בדצמבר 2005) (חמ 3-400)

דני נוה

שר הבריאות

מינוי ועדה מייעצת

לפי חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק השימוש בהיפנוזה, התשמ״ד-1984י (להלן - החוק), אני ממנה את המורשים להיפנוט ששמותיהם רשומים להלן, להיות הוועדה המייעצת על פי החוק:

(1) ד׳׳ר אלכס אביב, ת׳׳ז XXXXXX406, עובד משרד הבריאות שמינהו המנהל הכללי של המשרד - יושב ראש;

(2) ד׳׳ר אילנה אלי, ת׳׳ז XXXXXX421, נציגת המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל - חברה;

(3)    גבי גולן, ת׳׳ז XXXXXX779 - חבר;

(4)    ד׳׳ר אורי גן אל, ת׳׳ז XXXXXX394, נציג המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל - חבר;

(5)    ישראל לנצר, ת׳׳ז XXXXXX262, נציג מועצת הפסיכולוגים - חבר;

(6)    יוסף מאירסון, ת׳׳ז XXXXXX636 - חבר;

(7)    ד׳׳ר שושנה שפירר, ת׳׳ז XXXXXX520 - חברה. י' בכסלו התשס׳׳ו(י׳ בדצמבר 2005)

(חמ 3-1330)

דני נוה

_    שר הבריאות

י ס״ח התשמ״ד, עמ' 170.

הודעה על ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א^^י, ביטלתי את מינויה של ד׳׳ר לידיה לרנר, ת׳׳ז XXXXXX582, לסגנית פסיכיאטר מחוזי במחוז חיפה.

הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם2, תתוקן לפי זה.

י' בכסלו התשס״ו (יי בדצמבר 2005)

(חמ 3-658)

דני נוה

_    שר הבריאות

י ס״ח התשנ״א, עמ' 58; התשס״ד, עמ' 488. 2 י״פ התשנ״א, עמ' 2י36; התשס״ה, עמ' 2824.

ילקוט הפרסומים 5522, כ״ח בניסן התשס״ו, 26.4.2006 2992