גיליון 5523 עמוד 1 מתאריך 30/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באייר התשס״ו    5523    30 באפריל 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר ארצית..................... 3024

מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים..................... 3024

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה.................. 3024

הודעות על גמר כהונת שופטים לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 2024

הודעה על מינוי רשם לפי חוק בית המשפט לעניני

משפחה................................................................................. 3024

הודעות על מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי

הסעד..................................................................................... 3024

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 3025

מינוי חברי בית הדין המשמעתי לימאים......................... 3025

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת...................................................................................... 3026

הודעה בדבר השבתה לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל(סדרי דין בתקופת

שביתה או השבתה של עובדים)................................ 3026

הודעה בדבר מועדי בחינות לעורכי פטנטים.................. 3026

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל) ..................................................... 3026

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים .................................. 3026

הודעה בדבר השעיה זמנית חלקית של חבר מלשכת

עורכי הדין.......................................................................... 3027

הכרזה על אזורים נגועים במחלת    הניוקסל..................... 3027

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה בני שמעון.......... 3027

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 3027

ביטול הודעה מוקדמת בדבר התחלת סידור

הקרקעות.............................................................................. 3027

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3028

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3040

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3054

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית    המשפט..................... 3055

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3060

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 3066

תיקון טעות