גיליון 5525 עמוד 1 מתאריך 07/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באייר התשס״ו    5525    7 במאי 2006

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ראש ממשלה בפועל............................ 3104

מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים...................... 3104

מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת למינוי חוקרי

ילדים..................................................................................... 3104

מינוי שופט נוער......................................................................... 3104

קביעת מועד חדש לבחירות המיוחדות לראש המועצה

המקומית אבו סנאן.......................................................... 3104

קביעת מועד לבחירות מיוחדות לראש הרשות במועצה

המקומית ראמה................................................................ 3104

צו הרחבה בענף התעשיה, מסגרת לביטוח פנסיוני

מקיף בתעשיה................................................................... 3105

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי היריה.............................. 3110

הודעה בדבר הוספת שטחים ברישיון נפט....................... 3110

הודעה בדבר הארכת תוקף של חזקת נפט........................ 3110

מינוי ממלא מקום נוסף לנציג שר התשתיות הלאומיות

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 3110

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 3111

הודעה על קביעת מועד מיוחד לבחינה בנושא ”השומה למעשה - ידיעות מקיפות” ומועד

להגשת בקשות להיבחן.................................................. 3114

הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש במים

באזור קיצוב........................................................................ 3114

אישור מגרשי אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה).................................. 3114

ביטול אכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 3115

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (זמר)...................... 3115

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (עפולה) 3115

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 3115

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3116

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3118

הודעות מאת הציבור................................................................ 3132