גיליון 5526 עמוד 1 מתאריך 10/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באייר התשס״ו    5526    10 במאי 2006

עמוד    עמוד

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל........ 3136 הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי....................... 3148

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3149

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 3138    הודעות    לפי חוק הצהרות מוות........................................... 3164

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למ1צדי נפט......... 3141    בקשות    לפירוק חברות על ידי    בית המשפט..................... 3164

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 3142    הודעות    מאת    הציבור................................................................ 3169

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים................................ 3145    הודעות    מאת    בנק ישראל........................................................ 3182