גיליון 5526 עמוד 2 מתאריך 10/05/2006הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל

לפי חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הספקת החשמל(הוראת שעה), התשנ׳׳ו-1996י, אני מודיע שמבחינה ענינית ובטיחותית יש לחבר לרשת החשמל את המבנים במועצה המקומית ביר אל מכסור, כמפורט להלן:

חלקה

גוש

מס' זהות

שם

מס'

סידורי

253/254

10502

053725040

חריב עדנאן מוחמד

.1

39

10502

020122230

חוג'יראת חוסין אחמד עלי

.2

197

10502

023196496

חוג'יראת מחמד חמידי

.4

39

17647

050492429

חוג'יראת מחמד מוסטפא

.5

34

10502

055781520

דעוף אחמד מנאור

.6

123

10502

020120911

חוג'יראת אברהים מחמד מוסטפא

.7

10

10502

55784730

גדיר יוסף עבדאללה

.8

29

10334

028169027

חוג'יראת עאדל עלי מוחמד

.9

(29) 160

10334

021051024

גדיר סאלח עטיה

.10

(29) 160

10334

023366487

גדיר חאתם סאלח עטיה

.11

(29) 160

10334

058574823

גדיר עארף סאלח עטיה

.12

17

10361

054826581

גדיר מאדי עיסא

.13

339

10502

54826599

גדיר רמלי עיסא

.14

542

10502

35147172

גדיר עלי חוסין דיאב

.15

29

10334

033648759

חוג'יראת חסאם מחמוד עלי

.16

29

10334

53831178

חוג'יראת עלי חסין חליל

.17

467

10502

54436514

גדיר עלי עבדאללה עואד

.18

29

10334

29229671

גדיר האני טייב

.19

155

10502

059553073

חוג'יראת ראיק

.20

1

17657

020969424

גדיר מחמד פאעור רמלי

.21

29

10334

56886245

גדיר חוסין מחמוד עיד

.22

29

10334

05953769

גדיר דיאב חסן עפט

.23

516

10502

057006157

גדיר אחמד דיאב מוסא

.24

393

10502

025966839

גדיר קאסם מסלח

.25

15

10334

05699820

שהאב מנסור מחמד

.26

15

10334

026631689

שהאב נאג'י סאלח

.27

29

10334

021056643

חוג'יראת חסן מחמד סארי

.28

499

10502

02915548

גדיר סאלח עבדאללה

.29

ילקוט הפרסומים 5526, י׳׳ב באייר התשס׳׳ו, 10.5.2006 3136