גיליון 5527 עמוד 1 מתאריך 11/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשס״ו    5527    11 במאי 2006

עמוד

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים -

חשמל.................................................................................... 3184

הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בית המשפט.......... 3184

הודעה על מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה. 3184 מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים

ביטחוניים)........................................................................... 3184

מינוי יושב ראש ועדת בחירות לפי תקנות מועצת הצמחים(ייצור ושיווק)(דרכי מינוי חברי המועצה

וחברים ועדות ענפיות).................................................. 3184

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 3184

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים................................................................... 3184

מינוי רשם לבית המשפט לעניני משפחה......................... 3184

מינוי ממלא מקום נציג שר הבינוי והשיכון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה.................................................. 3185

מינוי ממלאת מקום נציג שר הבינוי והשיכון בעלת הכשרה מקצועית בעניני שיכון ובניה במועצה

הארצית לתכנון ולבניה.................................................. 3185

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה

הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.... 3185

עמוד

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת............................................................................ 3185

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 3185

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד האוצר....... 3186

הסמכה לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית

שלמי שתיה)..................................................................... 3187

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)............. 3187

הסמכת מנהל מאגר נתוני זיהוי........................................... 3187

הסמכת מנהלת מאגר דנ”א.................................................... 3187

אישור מגרש אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה).................................. 3187

הודעה על מחיקת רישום של תאגיד משלח בין-לאומי

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים............................... 3187

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 3187

הודעה על עיבוד ססטיסטיקה............................................... 3188

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3188

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 3188

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (תל-אביב-יפו) 3188

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 3188

הודעות מאת הציבור................................................................ 3189