גיליון 5527 עמוד 2 מתאריך 11/05/2006הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

לפי חוק משק החשמל, התשנ”ו-1996 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 22(ה) לחוק משק החשמל, התשנ׳׳ו-1996י, כי על פי סעיף 22 לחוק האמור מינתה הממשלה את אורי שוסטרמן - נציג שר האוצר, לחבר ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל, במקום אמיר שביט2. כ׳׳ז בניסן התשס׳׳ו(25 באפריל 2006) (חמ 3-2713)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 208. 2 י״פ התשס׳׳ד, עמ' 178.

הודעה על מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את טלי חיימוביץ, ת׳׳ז XXXXXX427, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום ג' באייר התשס׳׳ו(1 במאי 2006), עד יום י׳׳ב באייר התשס׳׳ז(30 באפריל 2007).

ז' באדר התשס׳׳ו(20 במרס 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את פאול שטרק, ת׳׳ז XXXXXX818, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום ג' באייר התשס׳׳ו(1 במאי 2006). ז' בניסן התשס״ו (5 באפריל 2006) (חמ 3-2666)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת

לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס׳׳ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס׳׳ו-2006י, אני ממנה את עובדת משרד המשפטים, דוידה לחמן-מסר, ליושבת ראש הוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור. י״ג בניסן התשס״ו(11 באפריל 2006) (חמ 3-3610)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשס״ו, עמ' 174.

מינוי יושב ראש ועדת בחירות

לפי תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס׳׳ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס׳׳ו-2006י (להלן - התקנות), אני ממנה את השופט בדימוס נתן עמית, ליושב ראש ועדת הבחירות לפי התקנות.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ב' באייר התשס״ו (30 באפריל 2006) (חמ 3-3509)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ק״ת התשס״ו, עמ' 632.

מינוי חבר בוועדת רישוי

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל”ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל׳׳ב-1972י, ובהמלצת ממלא מקום ראש הממשלה, אני ממנה את יואל ברקין, ת׳׳ז XXXXX273, לחבר בוועדת הרישוי לפי הסעיף האמור.

מינויו של אייל הדר2 לוועדת הרישוי - בטל.

י״ג בניסן התשס״ו(11 באפריל 2006) (חמ 3-2319)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשל״ב, עמ' 90.

2    י״פ התשס״ד, עמ' 3920.

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל׳׳ה-1975י, מיניתי החל ביום י”א בניסן התשס׳׳ו(9 באפריל 2006), את אופירה אליאב, ת׳׳ז 22230932, לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, במקום מתתיהו בשארי2.

ב' באייר התשס״ו (30 באפריל 2006) (חמ 3-1058)

אהוד אולמרט

_    שר האוצר

1    ס״ח התשל״ה, עמ' 234; התשס״ד, עמ' 142.

2    י״פ התשס״ג, עמ' 1638.

מינוי רשם לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עדו כפכפי, ת׳׳ז XXXXXXX344, לרשם של בתי משפט 1
ילקוט הפרסומים 5527, י״ג באייר התשס״ו, 5.2006.״ 3184

1

ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.