גיליון 5528 עמוד 1 מתאריך 16/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באייר התשס״ו    5528    16 במאי 2006

עמוד


עמוד

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בן-ארצי.... 3192

מינוי חבר לבית הדין להגבלים עסקיים.......................... 3192

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 3192

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3192

הודעות על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 3192

מינוי ממלאי מקום לנציג שר הבריאות במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 3193

מוסדות הציבור שזכו לתמיכת משרד הביטחון לפי

חוק יסודות התקציב ....................................................... 3193

הודעה בדבר אמות המידה לענין כישורים וניסיון מקצועי של מומחים ודרישות להוכחתם לפי צו

בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע,

דרכי פעולתן וסדרי עבודתן)........................................ 3194

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3196

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 3196 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2006...... 3196

הודעת ביטול.......................................................................... 3197

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2006.... 3197

הודעה בדבר השעיה זמנית חלקית של חבר.................. 3200

הודעה בדבר השעיה זמנית................................................... 3200

הודעות בדבר השעיית חבר................................................... 3200

הודעות בדבר הוצאת חבר מן הלשכה.............................. 3201

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3201

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3201

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3206

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3223

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3228

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3228

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................ 3229

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 3229

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3230