גיליון 5530 עמוד 1 מתאריך 22/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באייר התשס״ו    5530    22 במאי 2006

עמוד    עמוד

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים לפי חוק    הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי    נפט......... 3288

הנאמנות.............................................................................. 3280    הודעה    בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 3289

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3290

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)(הודעות ועדת    הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3292

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)................... 3283    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3298

הודעה על אישור שיכונים    ציבוריים................................. 3285    הודעות    לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3300

הודעות על מיזוג חברות........................................................ 3285    הודעות    מאת הציבור............................................................... 3301