גיליון 5530 עמוד 31 מתאריך 22/05/2006סטודיו נח שחר בע״מ

(ח״פ 51-297182-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.5.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה רביבו, מרח' בילו 9, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יפה רביבו, מפרקת

אחוזת מיקא בע״מ

(ח״פ 51-002104-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.5.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אברהם ע' מקליס, מרח' מונטיפיורי 4, ת׳׳ד 603, פתח תקוה 49106, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אברהם ע' מקליס, עו״ד, מפרק

צבי ויקינסק מהנדס בע״מ

(ח”פ 51-334213-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.4.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ויקינסק, מרח' קישון 2, אשדוד, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

צבי ויקינסק, מפרק

א.ר. מירון עבודות בע״מ

(ח״פ 51-158392-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.4.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח רון מירון, מרח' עמק חפר 1, כפר סבא, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רון מירון, רו״ח, מפרק

גל טל גל בע״מ

(ח”פ 51-223352-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.4.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד חגית בלייברג, ממשרד עורכי הדין גולדפרב, לוי, ערן, מאירי ושות', מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

חגית בלייברג, עו״ד, מפרקת

לוי יעקב-ג׳קי 1994 ג'יג'י בע״מ

(ח״פ 51-192323-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.3.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד משה אלפסי, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

משה אלפסי, עו״ד, מפרק

3309 ילקוט הפרסומים 5530, כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו, 22.5.2006