גיליון 5531 עמוד 1 מתאריך 23/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באייר התשס״ו    5531    23 במאי 2006

עמוד

הודעה על הסמכה לפי חוק רשות השידור..................... 3312

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 3312

מינוי ממונה על הגביה........................................................... 3312

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 3312

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)............................................................... 3312

הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית הוד השרון,

חדילה ובחירה של סגן ממלא מקומו........................ 3312

עמוד

הודעה בדבר בחירת סגנים וסגן ממלא מקום של ראש

עיריית קרית מלאכי........................................................ 3313

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 3313

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 3313

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 3313

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3314

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק התכנון

והבניה.................................................................................. 3318

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3333

הודעות מאת הציבור............................................................... 3336