גיליון 5532 עמוד 1 מתאריך 28/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בסיון התשס״ו    5532    28 במאי 2006

עמוד

הודעה על כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים

בין השרים........................................................................... 3344

הודעה על מינוי מנהלים כלליים........................................ 3344

הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת

לפי חוק בנק ישראל......................................................... 3344

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים.................. 3345

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 3345

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

למועצה המקומית חורפיש........................................... 3345

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

למועצה המקומית ראמה.............................................. 3345

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3345

תיקון ההודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות רשות הדואר לדבר דואר ולחבילה בשירות

הבין-לאומי......................................................................... 3346

מינוי ראש שירותי בריאות הנפש........................................ 3346

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לענין

גמלת ניידות....................................................................... 3346

מינוי מנהל בחירות לחורפיש................................................ 3346

הסמכה לפי תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד

עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת)............. 3347

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 3347 הודעות על העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 3348

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3348

הודעה על צורך בשיקום מחצבה........................................ 3348

הודעה על מחיקת רישום של תאגיד סוכן מכס מפנקס

סוכני המכס ........................................................................ 3348

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 3349

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים............................... 3349

הודעה בדבר חילוט טובין....................................................... 3349

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (נהריה)................. 3349

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (עכו)...... 3349

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3349

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 3362

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3363

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3365

תיקון טעות דפוס

עמוד

החלטה לפי סעיפים 9(7) ו-36(2) לחוק מבקר

המדינה................................................................................. 3347

החלטה בדבר העברת חומר חקירה בעבירת פשע

לתובע משטרתי................................................................. 3347

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר