גיליון 5532 עמוד 2 מתאריך 28/05/2006הודעה על כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(1) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, על כינון הממשלה, לפי סעיף 13 לחוק-יסוד: הממשלה2.

הרכב הממשלה וחלוקת התפקידים בין שריה יהיו כמפורט להלן:

ראש הממשלה שר הרווחה

אהוד אולמרט

המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל

שמעון פרס

ממלאת מקום ראש הממשלה ושר החוץ

ציפי לבני

סגן ראש הממשלה ושר הביטחון

עמיר פרץ

סגן ראש הממשלה ושר התעשיה המסחר והתעסוקה

אליהו ישי

סגן ראש הממשלה ושר התחבורה והבטיחות בדרכים

שאול מופז

שר

יעקב אדרי

שר התקשורת

אריאל אטיאס

שר

רפאל איתן

השר לקליטת העליה

זאב בוים

שר התשתיות הלאומיות

בנימין בן אליעזר

שר הבריאות

יעקב בן-יזרי

שר הפנים

רוני בר-און

השר לביטחון הפנים

אבי דיכטר

שר האוצר

אברהם הירשזון

שר התיירות

יצחק הרצוג

שר

איתן כבל

שר

יצחק כהן

שר

משולם נהרי

השר לאיכות הסביבה

גדעון עזרא

שר המדע והטכנולוגיה

אופיר פינס-פז

שר המשפטים

חיים רמון

שר הבינוי והשיכון

מאיר שטרית

שר החקלאות ופיתוח הכפר

שלום שמחון

שרת החינוך התרבות והספורט

יולי תמיר

הממשלה קיבלה את אמון הכנסת ביום ו' באייר התשס׳׳ו (4 במאי 2006).

י׳׳ג באייר התשס׳׳ו(11 במאי 2006)

(חמ 3-3281)

ישראל מימון מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2 ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את:

(1)    גבריאל מימון לתפקיד המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה במקום רענן דינור2.

תוקף המינוי החל ביום י׳׳ז באייר התשס׳׳ו (15 במאי 2006).

(2)    שמואל אבואב לתפקיד המנהל הכללי של משרד החינוך במקום עמירה חיים3.

י׳׳ז באייר התשס׳׳ו(15 במאי 2006)

(חמ 3-56)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי״ט, עמ' 86.

2    י״פ התשס׳׳ג, עמ' 2058.

3    י״פ התשס׳׳ו, עמ' 2514.

הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת

לפי חוק בנק ישראל, התשי”ד-1954

מודיעים בזה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 20(א) ו-23(א) לחוק בנק ישראל, התשי׳׳ד-1954י, מינתה הממשלה ביום ד' בניסן התשס׳׳ו(9 באפריל 2006) ועדה מייעצת ומועצה מייעצת לבנק ישראל כמפורט להלן:

ועדה מייעצת - לתקופה מיום 27 באוקטובר 2005 ועד 30 ביוני 2006, וזה הרכבה:

אהרון פוגל - יושב ראש יעקב שיינין - סגן יושב ראש מירנה ג'השאן יעל מוריץ גליה מאור שלמה נחמה עודד טירה אריה מינטקביץ יעקב נאמן אוריאל לין

מועצה מייעצת - לתקופה שעד יום 30 ביוני 2006, וזה הרכבה:

חברי הוועדה המייעצת, ומהם אהרון פוגל - יושב ראש ויעקב שיינין - סגן יושב ראש

וכן -

דני רוטשילד אסתר קורן ג'אקי ואקים מיכל בלייך יעקב אנוך

י ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 192.


ילקוט הפרסומים 5532, א' בסיון התשס״ו, 28.5.2006 3344