גיליון 5534 עמוד 1 מתאריך 30/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בסיון התשס״ו    5534    30 במאי 2006

עמוד

עמוד

3410

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון..................

3410

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים..................................

3408

3411

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מיתר)...............................

3411

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2006........

3408

3411

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2006.....

3414

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

3408

3431

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................

3409

3432

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

3409

3434

הודעות מאת הציבור...............................................................

3438

הודעות מאת בנק ישראל........................................................

3410


הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד ועל העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק הממשלה..............................................................................

הודעה על חלוקת משרד ועל העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק הממשלה......................................

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק ובצורת)...............................................................................

אכרזות בדבר שינויים בתקנים רשמיים............................

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים...............................

הרשאת רשות לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)....................................................................