גיליון 5537 עמוד 1 מתאריך 07/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיון התשס״ו    5537    7 ביוני 2006

עמוד מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 3512

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3512

החלטות הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, לרבות

ביאורים בענין קביעת תעריפי חשמל...................... 3513

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה

להסדר ההימורים בספורט............................................ 3518

עמוד

3521 .........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.................................

3540 .........

הודעות בתי הדין הרבניים ...........................................

3543 .........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............

3546 .........

הודעות מאת הציבור.......................................................

3550 .........

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל..............................