גיליון 5538 עמוד 1 מתאריך 08/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בסיון התשס״ו    5538    8 ביוני 2006

עמוד

מינויים לפי חוק בתי המשפט................................................ 3552

מינוי לפי חוק בתי המשפט ולפי פקודת התעבורה...... 3553

מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה....................... 3553

הטלת תפקיד של מנהל כללי למשרד המשפטים.......... 3553

מינוי חוקרי ילדים...................................................................... 3553

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 3553

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 3554

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה..................... 3554

אצילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 3554

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות במועצה המקומית חורפיש.......................... 3554

מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים...... 3554

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התיירות............................................................................... 3554

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3554

הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של

תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות.... 3555 נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות

בנאמנות לענין היתר לפרסומו.................................... 3557

עמוד

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 3558

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית אבו סנאן.......................................................... 3558

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית ראמה ................................................................ 3558

אכרזה על מטבע זיכרון לפי חוק בנק ישראל.................. 3558

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר

פרטיו..................................................................................... 3559

תיקון אצילת סמכויות כרשות תמרור מרכזית וביטול

אצילה................................................................................... 3559

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 3559

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר מלשכת עורכי

הדין........................................................................................ 3559

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 3559

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 3559

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק

המקרקעין............................................................................ 3560

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3560

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3566

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3585