גיליון 5538 עמוד 2 מתאריך 08/06/2006מינוי

מינוי


לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה ברלינר, ת׳׳ז XXXXXX354, שופטת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו(י ביוני 2006) עד יום ט' בכסלו התשס׳׳ז(30 בנובמבר 2006). כ' באייר התשס׳׳ו(18 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984יי, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דוד חשין, ת׳׳ז XXXXXX692, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו(י ביוני 2006) עד יום ט' בכסלו התשס׳׳ז(30 בנובמבר 2006). כ' באייר התשס׳׳ו(18 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984יי, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יהודית צור, ת׳׳ז XXXXXX889, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ' בתמוז התשס׳׳ו(16 ביולי 2006) עד יום ד' באב התש׳׳ע (15 ביולי 2010).

כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006)

(חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984יי, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עוני חבש, ת׳׳ז XXXXXX160, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ' בתמוז התשס׳׳ו(16 ביולי 2006) עד יום ד' באב התש׳׳ע (15 ביולי 2010).

כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006)

(חמ 3-60)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את סביונה רוטלוי, ת׳׳ז XXXXXX243, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006) עד יום י׳׳ח בסיון התש׳׳ע (31 במאי 2010). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את הילה גרסטל, ת׳׳ז XXXXXX490, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006) עד יום י׳׳ח בסיון התש׳׳ע (31 במאי 2010). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את משה סובל, ת׳׳ז XXXXXX491, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי, מיום ה' בתמוז התשס׳׳ו(1 ביולי 2006) עד יום י' בטבת התשס׳׳ו(31 בדצמבר 2006). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויה של השופטת רות זוכוביצקי, ת׳׳ז 000896449, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י׳׳ט בתמוז התשס׳׳ו(15 ביולי 2006) עד יום כ׳׳ד באדר ב' התשס׳׳ח (31 באוגוסט 2008). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

ילקוט הפרסומים 5538, י״ב בסיון התשס״ו, 8.6.2006 3552