גיליון 5538 עמוד 3 מתאריך 08/06/2006מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של השופט יואל א' צור, ת׳׳ז 000897066, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, לתקופה של ארבע שנים נוספות, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו (1 ביוני 2006) עד יום י׳׳ח בסיון התש׳׳ע (31 במאי 2010). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של צבי שרצקי, ת׳׳ז XXXXXX054, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום (נוער) במחוז המרכז, מיום ה' בתמוז התשס׳׳ו(1 ביולי 2006) עד יום י׳׳ד בטבת התש׳׳ע (31 בדצמבר 2009). כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-60)

חיים רמון שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 ולפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, בהתאם לסעיף 26(ג) לפקודת התעבורה2, ובהסכמת נשיא בית המשפט עליון, אני מאריך בזה את מינויה של השופטת רות כצמן, ת׳׳ז XXXXXX334, לסגנית נשיא של בתי משפט שלום לעניני תעבורה במחוז תל אביב, מיום ה' בתמוז התשס׳׳ו(1 ביולי 2006) עד יום ז' באלול התשס׳׳ו (31 באוגוסט 2006).

כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006)

(חמ 3-60)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68. 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט רמזי חדיד, ת׳׳ז XXXXX013, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006). כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006) (חמ 3-2666)

חיים רמון

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

הטלת תפקיד של מנהל כללי למשרד המשפטים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, אני מטיל על משה שילה, ת׳׳ז XXXXX946, עובד מדינה, את תפקיד המנהל הכללי של משרד המשפטים.

תוקף המינוי לשלושה חודשים או עד למינוי מנהל כללי למשרד המשפטים, לפי המוקדם.

כ״ו באייר התשס״ו(24 במאי 2006)

(חמ 3-56)

חיים רמון

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

מינוי חוקרי ילדים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט”ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים:

אריאל ארגמן, ת׳׳ז XXXXXX727 ליאת אשכנזי, ת׳׳ז XXXXXX970 טל בורלא, ת׳׳ז XXXXXX933 מיטל פוליט, ת׳׳ז XXXXXX497 תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ו באייר התשס״ו (24 במאי 2006) (חמ 3-401)

חיים רמון

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התש״ס, עמ' 30.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),התשכ״ג-1963י (להלן - החוק), וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט עמוס זמיר, ת׳׳ז XXXX687, שופט בקצבה של בית המשפט המחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לענין סעיף 88 לחוק במחוז תל אביב החל ביום כ׳׳א בסיון התשס׳׳ו(17 ביוני 2006). תוקף המינוי לשנתיים.

כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006)

(חמ 3-324)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45; התשנ״ט, עמ' 130.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

3553 ילקוט הפרסומים 5538, י״ב בסיון התשס״ו, 8.6.2006