גיליון 5538 עמוד 4 מתאריך 08/06/2006מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט-11969 (להלן - החוק), וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את עמוס זמיר, ת׳׳ז 9289687, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לפי החוק.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו(22 במאי 2006) (חמ 3-286)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 218; התשס׳׳ה, עמ' 746. 2 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את אינעאם שרקאוי, ת׳׳ז XXXXXX286, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז הצפון, החל ביום ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006).

כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006)

(חמ 3-2666)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

אצילת סמכות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף י4(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל את סמכותי לפי סעיף 5(יא) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 21938, למנהל הכללי של משרד הפנים.

י״ט באייר התשס״ו(17 במאי 2006)

(חמ 3-17)

רוני בר-און

_    שר הפנים

1    ס״ח התשנ״ב, עמ' 214.

2    ע״ר 1938, תוס' 1, עמ' 27.

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש הרשות במועצה המקומית חורפיש

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-1975

בעקבות התפטרותו של ראש המועצה המקומית חורפיש, ובהתאם להוראת סעיף 24א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975, אני קובע כי

הבחירות המיוחדות לראש הרשות במועצה המקומית חורפיש יתקיימו ביום ג', א' בתמוז התשס׳׳ו(27 ביוני 2006). י' באייר התשס״ו (8 במאי 2006)

(חמ 3-709)

רוני בר-און שר הפנים

מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, אני מטיל על מירב בארי, הכלכלנית הראשית לרשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והענינים שמנועה בהם הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, לטפל לפי הסדר למניעת ניגוד ענינים שנערך בענינה.

תקופת המינוי היא לשלושה חודשים.

כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006)

(חמ 3-367)

אליהו ישי

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-11959, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, אני מטיל על רפי בן חור, סמנכ׳׳ל בכיר המוצר התיירותי, במשרד התיירות, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד התיירות, מיום כ׳׳ז באייר התשס׳׳ו(25 במאי 2006) עד יום א' בסיון התשס׳׳ו(28 במאי 2006) או עד שובו של אלי כהן, המנהל הכללי של משרד התיירות, מחוץ לארץ, לפי המוקדם. כ״ג באייר התשס״ו(21 במאי 2006) (חמ 3-56)

יצחק הרצוג

_    שר התיירות

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-11985 (להלן - החוק), אני ממנה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לגבי העבירות אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - דיג), התשס׳׳ו-22006, וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק:

השם    מס' זהות

חיים אנג'וני    053309175

אורן סונין    057324596

1    ס״ח התשמ״ו, עמ' 31.

2    ק״ת התשס״ו, עמ' 724.


ילקוט הפרסומים 5538, י״ב בסיון התשס״ו, 8.6.2006 3554

1

ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשס״ג, עמ' 553.