גיליון 5538 עמוד 5 מתאריך 08/06/2006מס' זהות

השם

022001762

עוז גופמן

013939277

ג'ימי שפירו

011271624

צביקה סנובסקי

014375042

ישראל סטולבוב

068302140

דניאל בן יעיש

059117333

מאיר יפרח

059''5''3

משה אלמוג

029608825

גיא שונק

עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל

תוקפו של מינוי זה

העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

י׳׳ז באייר התשס׳׳ו(15 במאי 2006)

(חמ 1923—3)

שלום שמחון

שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד-1994 ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 29(ה) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ׳׳ד-1994י, ובאישור שר האוצר, קבעה רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות(להלן - קרן) כמפורט להלן:

הגדרות

1.    בהודעה זו -

”אתר הדיווח” - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס”ג-22003 (להלן - תקנות הדיווח האלקטרוני);

”טופס” - טופס אלקטרוני המשמש להגשת תשקיף או מסמך לרשות, כפי שהוא מופיע, במועד הגשת התשקיף או המסמך, באתר הדיווח של הרשות;

”יום עבודה” - יום שהוא יום עבודה ברשות; ”תשקיף חדש” - תשקיף של קרן שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה;

”תשקיף חוזר” - תשקיף של קרן שאינו תשקיף חדש. בקשה לפרסום תשקיף

2.    (א) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף תוגש לפי הטופס המיועד לכך, כמפורט בסעיפים 3, 4 ו-7, לפי הענין (להלן - טופס בקשה).

(ב) בטופס בקשה -

(1)    ימולאו כל הפרטים הנדרשים בו;

(2)    יכלול מנהל הקרן הודעה בזו הלשון: ”הננו להודיעכם כי בתשקיף המצורף מתקיימות הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות”;

(3)    לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף חוזר - יציין מנהל הקרן אחד מאלה, לפי הענין:

י ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 308. 2 ק”ת התשס׳׳ג, עמ' 665; התשס׳׳ה, עמ' 332.

”אין בתשקיף המצורף בזה שינויים מהותיים בהשוואה לתשקיף הקודם של הקרן שפורסם”

”בענינים המפורטים להלן חלו בתשקיף שינויים מהותיים בהשוואה לתשקיף הקודם של הקרן שפורסם” ובהמשך יפורטו באופן תמציתי השינויים המהותיים, בציון פרטים אלה: מספר העמוד בתשקיף שבו מופיע הענין ששונה,

תאריך הדיווח אודות השינוי ומספר האסמכתא של הדוח כאמור; לענין זה, ”שינוי מהותי” -כל שינוי שיש להגיש לגביו דוח לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח מיידי, דוח חודשי, דוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה באסיפה כללית), התשנ”ה-11994;

לא הוגש דוח על השינוי, תצוין עובדה זו ליד השינוי שפורט בטופס ולא יצוין תאריך הדיווח;

(4) יצוין מועד תשלום אגרת התשקיף ומספר שובר התשלום.

(ג)    טופס הבקשה יהיה חתום בחתימה אלקטרונית ביד מורשה חתימה אלקטרונית שהסמיך לענין זה מנהל הקרן.

(ד)    בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חוזר תוגש לרשות לא יאוחר משלושה שבועות לפני תאריך התשקיף; הוגשה הבקשה לאחר המועד האמור רשאי יושב ראש הרשות,

או עובד שהוא הסמיך לענין זה, להורות על דחיית תאריך התשקיף למועד שהוא עד שלושה שבועות לאחר המועד שבו הוגשה הבקשה לרשות; ואולם רשאי היושב ראש או עובד שהסמיך כאמור, להורות על הקדמת המועד להגשת בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חוזר אם בחודש שבו מיועד התשקיף להתפרסם, או בשלושת השבועות שקדמו לו, קטן מספר ימי העבודה מן הרגיל.

(ה)    הרשות תטפל בבקשות לקבלת היתר לפרסום תשקיף לפי סדר קבלתן, תוך הבחנה בין בקשות להתיר פרסומם של תשקיפים חוזרים ושל תשקיפים חדשים, ומתן עדיפות לראשונות; בנסיבות חריגות רשאי יושב ראש הרשות להורות על סטיה מכלל זה.

(ו)    הרשות לא תטפל בבקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף שנשלחה לרשות, שלא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים על פי הודעה זו.

(ז)    מסמך המצורף לטופס בקשה יהיה ערוך כאמור בתקנה 12 לתקנות הדיווח האלקטרוני.

תשקיף חדש

3.    (א) מנהל קרן המבקש להקים קרן חדשה יגיש לרשות

הודעה על הקמת הקרן החדשה באמצעות טופס (ק-200); בטופס יצוין שם הקרן בעברית ובאנגלית או בתעתיק אנגלי, וכן יצוין שם הנאמן בעברית.

(ב) בקשה להתיר פרסום תשקיף של קרן חדשה תוגש, לאחר שהוגשה כבר הודעה לפי סעיף קטן (א) לעיל, באמצעות טופס בקשה להתיר פרסומו של תשקיף קרן חדשה (ק-י20).

(ג) המסמכים שיצורפו לטופס הבקשה יהיו אלה:

(י) ייפוי הכוח לעורך הדין המייצג את מנהל הקרן בכל הכרוך בהגשת הבקשה לרשות;

3555 ילקוט הפרסומים 5538, י”ב בסיון התשס׳׳ו, 8.6.2006

1

ק”ת התשנ׳׳ה, עמ' 304; התשס׳׳ו, עמ' 28.