גיליון 5539 עמוד 1 מתאריך 13/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בסיון התשס״ו    5539    13 ביוני 2006

עמוד


עמוד

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי

חוק הממשלה..................................................................... 3592

מינוי לפי חוק בתי המשפט..................................................... 3592

מינוי שופטת לבית המשפט לעניני משפחה.................... 3592

מינוי לפי חוק בתי המשפט ולפי חוק בתי משפט

לענינים מינהליים............................................................ 3592

הודעות על גמר כהונת שופטים לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 3592

מינוי לאימות חתימות נוטריונים......................................... 3592

הודעה על החלפת מרכז ועדת ערר לפי תקנות פיקוח

על בתי-ספר (סדרי הדין בוועדת-ערר).................... 3593

הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 3593

הסמכה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(השתתפות המדינה במימון התאמות).................... 3593

הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)..................... 3593

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי............................... 3593

מינוי לפי חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי

תעשיה (תיקוני חקיקה)................................................. 3593

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 3594 הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 3594

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 3595

מינוי מפקח לפי תקנות הרוקחים (יסודות

רדיואקטיביים ומוצריהם)............................................. 3595

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר מלשכת עורכי

הדין........................................................................................ 3595

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין............ 3596

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 3596

הודעה בדבר ציון גוף לענין סעיף 22(2) לפקודת

הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)................................ 3596

הרשאה לפי הסעיף האמור..................................................... 3596

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור.................. 3596

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 3598

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................. 3611

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3612

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................ 3614

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 3615

הודעות מאת הציבור................................................................ 3615

דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 3622