גיליון 5542 עמוד 1 מתאריך 19/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בסיון התשס״ו    5542    19 ביוני 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי............................... 3800

חלקים בדרגנוע, שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם.......... 3800

הודעות על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 3800

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 3801

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה... 3802 הודעה על מיזוג חברות........................................................... 3803

הודעה על אישור שיכונים ציבריים................................... 3804

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3805

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3811

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 3837

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3839

הודעות מאת הציבור................................................................ 3841

תיקוני טעויות