גיליון 5542 עמוד 40 מתאריך 19/06/2006כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳׳ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

מנחם הכהן, שופט

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק 40960/06

בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978,

ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

והמבקשת: מיכל צוקרמן, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד טובי יעקבי ו/או קרן כהן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ׳׳ל פנתה אל בית המשפט לעניני משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 9.7.2006, בשעה 8.30. וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

1.    לנקה שיינבלום (גוטמן).

תאריך לידתה ומקום לידתה: בשנת 1890, וולוף, הונגריה. מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1944, אושוויץ.

2.    לוטי שיינבלום.

תאריך לידתו ומקום לידתו: 23.1.1915, טרנסלבניה, רומניה.

מקום    מגוריו    הרגיל    והידוע    האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה.

המקום הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1944, מחנה השמדה.

3.    אמה שיינבלום.

תאריך לידתה ומקום לידתה: 16.2.1922, טרנסלבניה, רומניה.

מקום    מגוריה    הרגיל    והידוע    האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה. התעסקותה: פקידה.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1944, מחנה השמדה.

4.    לסלו לאציקה שיינבלום.

מקום לידתו: טרנסלבניה, רומניה. מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: טרנסלבניה, רומניה. התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1944, מחנה השמדה. אזרחותם: הונגרית, רומנית.

השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר: 1. המנוח איזידור שיינבלום, נפטר בשיבה טובה בארצות הברית;

2. ינה שיינבלום, מתגורר בניו יורק ובמיאמי בפלורידה לסירוגין.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳׳ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

מנחם הכהן, שופט

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק 40960/06

בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978, ובענין: הצהרת מותן של הנספות המפורטות בהודעה, והמבקשת: מיכל צוקרמן, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד טובי יעקבי ו/או קרן כהן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ׳׳ל פנתה אל בית המשפט לעניני משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותן של הנספות המפורטות להלן שנעלמו ומשערים שהן מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 9.7.2006, בשעה 8.30. וזה תיאורן של הנספות לפי הצהרת המבקשת: מלוין למפל לבית גוטמן ומנסי למפל. מקום לידתן: מחוז אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה. אזרחותן: הונגרית, רומנית.

מקום מגוריהן הרגיל והידוע האחרון: מחוז אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספות עדיין בחיים והמקום שבו נמצאו אז: בשנת 1944, אושוויץ.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספות הנ׳׳ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

מנחם הכהן, שופט

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק 40960/06

בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978,

ובענין: הצהרת מותן של הנספות המפורטות בהודעה,

והמבקשת: מיכל צוקרמן, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד טובי יעקבי ו/או קרן כהן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271.

ילקוט הפרסומים 5542, כ״ג בסיון התשס״ו, 19.6.2006 3838