גיליון 5543 עמוד 1 מתאריך 22/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בסיון התשס״ו    5543    22 ביוני 2006

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק־יסוד: הממשלה............ 3852

הודעה על מינוי מנהלים כלליים........................................ 3852

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות השידור.................. 3852

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)............................................. 3852

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות השידור.................. 3852

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 3852

הודעה על איסוף סטטיסטיקה............................................... 3853

עמוד

הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 3853

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 3853

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3859

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3872

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3875

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3876

הודעות מאת הציבור................................................................ 3877

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 3886