גיליון 5543 עמוד 2 מתאריך 22/06/2006הכרזה על מצב חירום

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה1, ועל פי הצעת הממשלה, הכריזה הכנסת בישיבתה ביום רביעי, ד' בסיון התשס׳׳ו(31 במאי 2006) על מצב חירום לשנה נוספת, מיום י׳׳ח בסיון התשס׳׳ו(14 ביוני 2006), עד יום כ׳׳ז בסיון התשס׳׳ז (13 ביוני 2007).

ד' בסיון התשס׳׳ו(31 במאי 2006) (חמ 3-2794)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-11959, מינתה הממשלה את -

(1)    אהרון אברמוביץ לתפקיד המנהל הכללי של משרד החוץ במקום רון פרושאור2.

תוקף המינוי החל מיום ח' בסיון התשס׳׳ו(4 ביוני 2006).

(2)    גדעון סיטרמן לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במקום אריה בר3.

(3)    איתן ברושי לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה התרבות והספורט במקום מינה טייכר4.

ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006) (חמ 3-56)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 370.

3    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 4336.

4    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 2514.

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות השידור

לפי חוק רשות השידור, התשכ”ה-1965 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23(ו)(1) לחוק רשות השידור, התשכ׳׳ה-11965, מינתה הממשלה את מרדכי שקלאר לתפקיד המנהל הכללי של רשות השידור.

ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006) (חמ 3-404)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 106.

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים

לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ”ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ”ג-11983 (להלן - החוק), אני ממנה את

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 110.

בני רוזנסקי, ת׳׳ז XXXXXX595, לחבר בוועדה למתן היתרים לפי החוק, כנציג שר התחבורה, במקום דני כהן2.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3, תתוקן לפי זה.

י׳׳ב באדר א' התשס׳׳ה (21 בפברואר 2005) (חמ 3-1715)

שלום שמחון

_    השר לאיכות הסביבה

2    י”פ התשנ׳׳א, עמ' 2928.

3    י”פ התשמ׳׳ד, עמ' 3217.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג2)(1) לפקודת הבנקאות, 11941, ובהתאם לסעיף 5 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס׳׳ה-22005, אני מודיע כי נתתי הוראות ניהול בנקאי תקין, אשר מועד תחילתן ביום ה' באב התשס׳׳ה (10 באוגוסט 2005), כמפורט להלן:

(1)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 311 - ”יחס הון מזערי”;

(2)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 312 - ”עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים”;

(3)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 - ”מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים”;

(4)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 402 - ”יום עסקים בתאגידים בנקאיים”;

(5)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 409 - ”חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין”;

(6)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 - ”נהלים בנושא עמלות”;

(7)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 417 - ”פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה”;

(8) הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 419 - ”שמירת מסמכים”;

(9) הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 431 - ”פנקסי שיקים”;

(10)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 439 - ”חיובים על פי הרשאה”;

(11)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 440 - ”חישוב ריבית בפיקדון פדיון (פח”ק)”;

(12)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 441 - ”אחזור מידע על ידי לקוחות”;

(13)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 452 - ”נהלים לניהול הלוואות”;

(14)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454 - ”עמלת פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור”;

(15)    הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 470 - ”כרטיסי חיוב”. ט' בסיון התשס׳׳ו(5 ביוני 2006)

(חמ 3-3537)

יואב להמן

_    המפקח על הבנקים

1    ע”ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס”ח התשס”ה, עמ' 838.

2    ס”ח התשס”ה, עמ' 830.

ילקוט הפרסומים 5543, כ׳׳ו בסיון התשס׳׳ו, 22.6.2006 3852