גיליון 5544 עמוד 1 מתאריך 25/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בסיון התשס״ו    5544    25 ביוני 2006

עמוד


עמוד

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 3888

הסמכת מאבטחים לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................. 3888

הסמכה לפי החוק האמור....................................................... 3889

הודעה בדבר הארכת הסמכה לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 3889

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 3890

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 3890

שינוי מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור....................... 3890

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 3890

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 3891

ביטול מינוי של קצין מבחן לנוער........................................ 3891

הודעה על ביטול מינוי סגני פסיכיאטר מחוזי................ 3891 הודעה על התליית רישיון לפי פקודת רופאי

השיניים............................................................................... 3891

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 3891

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל................ 3892

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3892

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3892

הודעה בדבר ביטול הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין. 3893 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2006........ 3893

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2006..... 3893

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 3896

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3896

הודעות מאת הציבור............................................................... 3911

תיקון טעות