גיליון 5545 עמוד 1 מתאריך 28/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בתמוז התשס״ו    5545    28 ביוני 2006

עמוד

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל......... 3920

הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). 3923 הודעה על חוזרי הממונה שהוצאו לפני יום תחילת

החוק לפי החוק האמור.................................................. 3924

הודעה על חוזרי המפקח שהוצאו בעבר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) וחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל(תיקוני חקיקה)...... 3928

עמוד

הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (ביטוח)............................................................. 3935

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

למתן היתרים בתקופת ביניים.................................... 3937

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 3943

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3945

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3946

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3952

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3956