גיליון 5546 עמוד 1 מתאריך 28/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בתמוז התשס״ו    5546    28 ביוני 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברות למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................ 3960

הודעה על מינוי מנהל המינהלה לסיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון וליישום תכנית

ההתנתקות.......................................................................... 3960

הודעה על הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השמונה עשרה................................................... 3960

הודעה על הקמת ועדה חקלאית במועצה המקומית

פרדס-חנה-כרכור............................................................ 3960

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)............................................. 3960

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים.................................... 3961

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול...... 3961

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 3961 הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (נצרת עילית,

הגלבוע)................................................................................ 3961

מינוי ועדות ערר לארנונה (הגלבוע, קרית טבעון) ......... 3961

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(מבואות החרמון).............................................................. 3962

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 3962

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3973

הודעות מאת הציבור................................................................ 3974