גיליון 5547 עמוד 1 מתאריך 02/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בתמוז התשס״ו    5547    2 ביולי 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של ראש הממשלה...................... 3980

הודעה על מינוי מנהלים כלליים........................................ 3980

הודעה על מינוי משנה לנגיד בנק ישראל........................ 3980

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3980

מינוי חברים למועצת רואי החשבון................................... 3980

מינוי וביטול מינויים לפי חוק המרכז לגביית

קנסות, אגרות והוצאות.................................................. 3980

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 3980

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 3981

מינוי סגני מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 3981

מינוי עוזר פקיד שומה.............................................................. 3981

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 3982

הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) ולפי פקודת

הרוקחים............................................................................... 3982

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3983

הודעה על ביעור רשומות    בבתי משפט............................. 3983

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית מוצקין)................. 3983

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 3983

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3995

הודעות מאת הציבור................................................................ 3997