גיליון 5549 עמוד 1 מתאריך 04/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתמוז התשס״ו    5549    4 ביולי 2006

עמוד

הודעה בדבר תוואי קו החוף של מדינת ישראל לפי חוק שמירת הסביבה החופית.......................4055

הודעה בדבר תוואי קו החוף של מדינת ישראל

לפי חוק שמירת הסביבה החופית, התשס׳׳ד-2004

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״קו החוף״ שבסעיף 2 לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-2004', כי תוואי קו החוף של מדינת ישראל ״קו החוף-מפ״י 2005״ הוא כמתואר ב-4 המפות שבתוספת הראשונה, לפי קואורדינטות קו החוף שפורטו בתוספת השניה.

מספרי הגיליונות שבה מתייחסים לחוברת ״קו החוף-מפ״י 2005״ המופקדת לעיון הציבור במרכז למיפוי ישראל, ברח' לינקולן י, תל-אביב.

בשישה קטעים שיש בהם פערים של נתוני קו החוף ניתנות קואורדינטות של נקודות הגבול היבשתי של ״תחום חוף הים״ כהגדרתו בחוק (קו 00׳ המטרים לתוך היבשה); נקודות אלה המסומנות בכוכבית (*) מופיעות לאחר רשימת הקואורדינטות של קו החוף.

י ס׳׳ח התשס׳׳ד, עמ' 540.


4055 ילקוט הפרסומים 5549, ח' בתמוז התשס״ו, 4.7.2006