גיליון 5550 עמוד 1 מתאריך 09/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתמוז התשס״ו    5550    9 ביולי 2006

עמוד


עמוד

מינוי רשמת לעניני ירושה...................................................... 4108

מינוי שופטי נוער........................................................................ 4108

הכרזות על התאחדות בלתי מותרת................................... 4108

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התיירות............................................................................... 4109

הודעה בדבר מינוי מנהל שדה התעופה של הרשות.. 4109 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית חורפיש............................................................. 4109

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4109

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת

העופות................................................................................. 4110

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4110

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 4110

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4110

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4111

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4113

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4127

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט..................... 4128

הודעות לפי פקודת האגודות    השיתופיות....................... 4133

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 4134

הודעות מאת הציבור............................................................... 4135

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל...................................... 4138

תיקון טעות