גיליון 5550 עמוד 2 מתאריך 09/07/2006מינוי רשמת לעניני ירושה

לפי חוק הירושה, התשכ״ה—1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ג) לחוק הירושה, התשכ״ה־ 1965', אני ממנה את ליאן פראם, ת״ז 310730585, לרשמת לעניני ירושה במחוזות באר שבע והדרום2.

תוקף המינוי לשישה חודשים.

ל' בסיון התשס׳׳ו(26 ביוני 2006) (חמ 3-2874)

חיים רמון

_    שר המשפטים

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 63; התשנ׳׳ח, עמ' 240. 2 י״פ התשנ״ח, עמ' 4878.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:

שושנה פיינסוד-כהן, שופטת בית משפט שלום, ת״ז 23845647 ג'יני טנוס, שופטת בית משפט שלום, ת״ז 22063218 וויליאם חאמד, שופט בית משפט שלום, ת״ז 27569466 כ׳׳ד בסיון התשס׳׳ו(20 ביוני 2006)

(חמ 3-686)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס״ח התשל״א, עמ' 134.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה ועדות ההתנגדות העממית, Popular Resistance Committees והזרוע הצבאית שלה חטיבות צלאח אדין, ״אלוית צאלח אדין״ או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש להודיע על כך לשר הביטחון, באמצעות ארנון איקן, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, טל' 02-5317506 או 02-5317434.

י״ג בסיון התשס״ו(9 ביוני 2006)

(חמ 1080—3)

עמיר פרץ

_    שר הביטחון

י ע״ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה ״מוסד החלל" בלבנון(Association Social Shaid al Palestine או ״ג׳מעית מא׳אססת אלשהיד״ או ״ג׳מעית מא׳אססת אלשהיד פלסטין״), או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש להודיע על כך באמצעות החשב הכללי. י״ג בסיון התשס״ו (9 ביוני 2006)

(חמ 1080—3)

עמיר פרץ שר הביטחון

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה המוסד להשכלה פארוק (מונתדא אל פארוק אלת׳קאפי) או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש להודיע על כך לשר הביטחון, באמצעות ארנון איקן, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, טל' 02-5317506 או 5317434- 02. י״ג בסיון התשס״ו (9 ביוני 2006)

(חמ 1080—3)

עמיר פרץ

שר הביטחון

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה אגודת הצדקה לסולידריות עם העם הפלסטיני - ABSPP Associazione Benefica di solidariots co il Popolo) (Palestinese, או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש להודיע על כך לשר הביטחון, באמצעות ארנון איקן, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, טל' 02-5317506 או 5317434— 02. י״ג בסיון התשס״ו (9 ביוני 2006) (חמ 1080—3)

עמיר פרץ

שר הביטחון

י ע״ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.ילקוט הפרסומים 5550, י״ג בתמוז התשס״ו, 9.7.2006 4108