גיליון 5551 עמוד 1 מתאריך 12/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בתמוז התשס״ו    5551    12 ביולי 2006

עמוד    עמוד

מינוי לפי חוק בתי המשפט..................................................... 4140    הודעה    בדבר שינוי בתקן........................................................ 4141

החלטה לפי חוק מבקר המדינה............................................ 4140    הודעה    על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4142

הודעה על מינוי עושי שוק ראשיים לפי חוק מילווה    מינוי ועדת ערר לארנונה (אילת)......................................... 4142

המדינה................................................................................. 4140

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4142

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין..................... 4140

הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות......................... 4141    הודעות    לפיחוקהתכנון והבניה......................................... 4148

הודעה בדבר העברת זכויות בזכויות נפט........................ 4141    הודעות    בתי הדין הרבניים.................................................... 4157

הודעות בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו.......... 4141    הודעות מאת הציבור............................................................... 4159