גיליון 5552 עמוד 1 מתאריך 13/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בתמוז התשס״ו    5552    13 ביולי 2006

עמוד

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה...........................................4164

הודעה על מיזוג חברות.............................................................4166

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל..........................................4167

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים........................................................4183

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..................................................4184

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-2.5.2006 עד 5.6.2006)..............................................4186

הצטרפות שותף (מ-2.5.2006 עד 5.6.2006)...............................................4187

פרישת שותף (מ-2.5.2006 עד 5.6.2006).................................................4192

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................4193

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................4195

הודעות מאת הציבור..................................................................... 4197