גיליון 5553 עמוד 1 מתאריך 17/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בתמוז התשס״ו    5553    17 ביולי 2006

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 4204

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל............. 4204

הודעה על מינוי מנהלת הרשות לקידום מעמד

האישה.................................................................................. 4204

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 4204

מינוי ממונים על הגביה........................................................... 4204

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה................................ 4204

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 4205

תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל............... 4205

עמוד

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 4205

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות.....4205

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 4205

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 4206

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 4206

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 4206

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4206

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4214

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4229

הודעות מאת הציבור............................................................... 4231