גיליון 5553 עמוד 2 מתאריך 17/07/2006מינוי ממונה על הגביה

לפי פקודת המסים (גביה)

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את יעל שאלתיאלי לתפקיד המנהלת הכללית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במקום יוסי ישי2.

ט' בתמוז התשס׳׳ו(5 ביולי 2006)

(חמ 56—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2 י״פ התשס׳׳ד, עמ' 2942.

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 4א(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960י (להלן - החוק), כי לפי סעיף 4א(א)(2)(א) לחוק, מינתה הממשלה את אריה בר, המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, לנציג הממשלה במועצת מקרקעי ישראל.

מינויו של שמואל אבואב - בטל2.

ג' בתמוז התשס׳׳ו(29 ביוני 2006) (חמ 394—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התש׳ך, עמ' 57. 2 י״פ התשס״ה, עמ' 4184.

הודעה על מינוי מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה

לפי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ׳׳ח-1998 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(ב) לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ׳׳ח-1998י, מינתה הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה, את מרית דנון לתפקיד מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה במקום יהודית פלוטקין2.

ג' בתמוז התשס״ו (29 ביוני 2006) (חמ 2876—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשנ״ח, עמ' 171. 2 י״פ התשס״ג, עמ' 3786.

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור, אישרה את שינוי מס' 1 לתכנית מיתאר ארצית מפורטת לנמל חיפה - תמ”א/13/ב/1/א - פרויקט הכרמל שלב א': תנאים לכריית חול להקמת המסוף.

ט' בתמוז התשס״ו (5 ביולי 2006) (חמ 697—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1, אני ממנה את חשב המשרד לאיכות הסביבה לממונה על הגביה, לענין גבייתם של התשלומים האלה:

(1)    היטלים והוצאות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ׳׳ג-21993;

(2)    הוצאות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-31961;

(3)    סכומים ועיצומים כספיים לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט-41999;

(4)    היטלים והוצאות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ׳׳ד-51984;

(5)    הוצאות לפי חוק שמירת הסביבה החופית, התשס׳׳ד-62004.

ח' בתמוז התשס״ו (4 ביולי 2006)

(חמ 18—3)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

י חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    ס״ח התשנ״ג, עמ' 28.

3    ס״ח התשכ״א, עמ' 58.

4    ס״ח התשנ״ט, עמ'70י.

5    ס״ח התשמ״ד, עמ'42י.

6    ס״ח התשס״ד, עמ' 540.

מינוי ממונה על הגביה

לפי פקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)י, אני ממנה את מנהל חטיבת כספים ומינהל בחברת מיתב-מים, תיעול וביוב בע׳׳מ (להלן - החברה) לממונה על הגביה, וזאת לענין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס׳׳א-22001, של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת.

ב' בתמוז התשס״ו (28 ביוני 2006)

(חמ 18—3)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

י חוקי א״י, כרך ב', עמ' 374י; ס״ח התשל״ג, עמ' 46. 2 ס״ח התשס״א, עמ' 454.

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

לפי פקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)י, אני ממנה את מנהל הכספים והכלכלה של חברת מי מודיעין בע”מ (להלן - החברה) לממונה על הגביה, ואת מזכיר החברה לפקיד גביה, לענין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-22001, של התשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת.

ז' בתמוז התשס״ו (3 ביולי 2006)

(חמ 18—3)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

י חוקי א״י, כרך ב', עמ' 374י; ס״ח התשל״ג, עמ' 46. 2 ס״ח התשס״א, עמ' 454.

ילקוט הפרסומים 5553, כ״א בתמוז התשס״ו, 7.7.2006י 4204