גיליון 5556 עמוד 1 מתאריך 18/07/2006ילקוט הפרסומים

כ״ב בתמוז התשס״ו


5556


18 ביולי 2006


עמוד

4288....................

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום..........

4288....................

קביעת מועד בחירות חדשות לראש המועצה המקומית זרזיר...............

4288.....................

מינוי מנהל בחירות לזרזיר .............................................

4288....................

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה (מינויים).............

4288....................

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות...................

4288....................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.............................