גיליון 5556 עמוד 2 מתאריך 18/07/2006צו בדבר החלת פרק ד' לחוק

לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק שירות עבודה בשעת-חירום,התשכ״ז-1967י (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון, משהוכרז מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-21951 (להלן - חוק ההתגוננות), ומשמצאתי שנתקיימו התנאים האמורים בסעיף האמור; אני מכריז בזאת כי החל ביום כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו(17 ביולי 2006), הוראות פרק ד' לחוק יחולו על השטח שהוכרז ביום כ' בתמוז התשס׳׳ו(16 ביולי 2006), בידי שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות.

כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ו(17 ביולי 2006) (חמ 3-3003)

אליהו ישי

שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ז, ענו 86; התשנ׳׳ח, עמ' 44; י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084. 2 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 78.

קביעת מועד בחירות חדשות לראש המועצה המקומית זרזיר

לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ”ה-965י ולפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 73א(י) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ה-965יי, בהתאם לסעיף 7(ב)(י) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-21975, והואיל וביום ו' בתמוז התשס׳׳ו (2 ביולי 2006), ניתן פסק דין סופי בתיק רע׳׳א 659/06, שבו קבע בית המשפט העליון כי הבחירות לראש המועצה המקומית זרזיר שנערכו ביום כ׳׳א באלול התשס׳׳ד (7 בספטמבר 2004) הן בטלות, אני קובע, כי הבחירות החדשות לראש המועצה המקומית זרזיר יתקיימו ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ו(19 בספטמבר 2006). ט׳׳ז בתמוז התשס׳׳ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-709)

רוני בר-און שר הפנים

י ס״ח התשכ׳׳ה, עמ' 248; התשנ״ח, עמ' 270. 2 ס״ח התשל״ה, עמ' י 21.

מינוי מנהל בחירות לזרזיר

לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ”ה-965י בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1965י, שהעביר אלי שר הפנים2, אני ממנה את יהודית רובין למנהלת הבחירות לקראת הבחירות החדשות לראש המועצה המקומית זרזיר, שיתקיימו ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ו(19 בספטמבר 2006). ט׳׳ו בתמוז התשס׳׳ו(11 ביולי 2006) (חמ 3-1278)

רם בלינקוב

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248; התשס׳׳ג, עמ' 548. 2י׳׳פהתשל״א,עמ'1523.

4288

המחיר 71 אגורות    0334-3030 ISSN    כ

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-11959 (להלן - החוק), ובתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק, מינתה ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה מיום י”א בסיון התשס׳׳ו(7 ביוני 2006), את אברהם בלשניקוב לתפקיד המנהל הכללי של הכנסת.

י”א בכיון התשכ׳׳ו(7 ביוני 2006) (חמ 3-56)

יעקב ליצמן

יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

1 כ׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוכח חדש], התשמ”ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-11985, אני מבטל את ההכרזה2 על האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת שפעת העופות:

1.    בקיבוץ עין השלושה.

2.    כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק׳׳מ מקיבוץ עין השלושה.

כ' בתמוז התשכ׳׳ו(16 ביולי 2006) (חמ 3-126)

משה חיימוביץ מנהל השירותים הווטרינריים

1 כ׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84. 2י”פ התשכ׳׳ו, עמ' 2323.

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוכח חדש], התשכ”ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 12221/חיפה (חלק מגוש שומה מס' 10837/חיפה), נפת חיפה, הוצג ביום ג' בתמוז התשס׳׳ו(29 ביוני 2006) למשך שלושים יום, לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין, אזור הסדר חיפה, רח' פל-ים 15א, קרית הממשלה, קומה 14, חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קרית הממשלה, חיפה.

ג' בתמוז התשס׳׳ו(29 ביוני 2006)

חיים לרדו

פקיד הסדר מקרקעין אזור הסדר חיפה

ילקוט הפרסומים 5556, כ״ב בתמוז התשס״ו, 18.7.2006 במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי