גיליון 5557 עמוד 1 מתאריך 20/07/2006ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשס״ו


5557


20 ביולי 2006


עמוד

הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל................................................. 4290

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קניה(טובין) ותקנות

הבלו על הדלק ............................................................... 4292

הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)____ 4293

הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח)........ 4294

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .......................................................... 4295

הודעות מאת הציבור.................................................................... 4308