גיליון 5559 עמוד 1 מתאריך 25/07/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתמוז התשס״ו    5559    25 ביולי 2006

עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים..................... 4438

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין־ארצי.. 4438

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 4438

מינוי סגני מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 4438

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש המועצה

המקומית חורפיש............................................................. 4438

הודעות בדבר הוראה לעריכת תכנית מיתאר ארצית. 4438 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז חיפה........................................................................ 4439

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 4439

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 4440

עמוד

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 4440

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 4441

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 4441

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4441

הודעה בדבר השעיה זמנית מלשכת עורכי הדין.......... 4442

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4442

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 4443

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 4443

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4454

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4459

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4461

הודעות מאת הציבור............................................................... 4463